Để truy cập lệnh này...


Slide Design Dialog

Thiết kế Ảnh chiếu

Hiển thị các đề cương ảnh chiếu bạn có thể áp dụng cho ảnh chiếu. Chọn một đề cương, sau đó nhấn nút OK để áp dụng nó cho ảnh chiếu hiện tại.

Trao đổi trang nền

Applies the background of the selected slide design to all of the slides in your document.

Xoá các nền không dùng

Deletes unreferenced background slides and presentation layouts from your document.

Nạp

Please support us!