Xóa

Xóa những hàng được chọn khỏi bảng.

Để truy cập lệnh này...

Trong thanh Bảng, nhấn

Biểu tượng

Xóa hàng


Please support us!