Định dạng cho ô

Khai báo các thuộc tính của bảng được chọn, ví dụ: phông, hiệu ứng phông, đường viền và nền.

Để truy cập lệnh này...

Trên thanh bảng, nhắp vào Các thuộc tính của bảng.


Ghi rõ định dạng và phông bạ muốn áp dụng.

Hiệu ứng Phông

Specify the font effects that you want to use.

Viền

Đặt các tùy chọn viền về những đối tượng đã chọn trong mô-đun Writer hay Calc.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Please support us!