Tên tập tin

Chèn tên của tập tin hoạt động. Tên này chỉ xuất hiện một khi bạn lưu tập tin.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Chèn > Trường >-Tên tập tin.Chọn lệnh Chèn > Trường >-Tên tập tin.


Please support us!