Tác giả

Chèn vào ảnh chiếu hoạt động tên và họ bạn đã nhập vào dữ liệu người dùng của LibreOffice.

To edit the name, choose - LibreOffice - User Data.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Chèn > Trường > Tác giả.


Please support us!