Giờ (thay đổi)

Chèn vào ảnh chiếu thời gian hiện thời theo định dạng trường thay đổi. Thời gian này được cập nhật tự động khi nào bạn nạp lại tập tin.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Chèn > Trường > Giờ (thay đổi)


Để chỉnh sửa một trường đã chèn vào ảnh chiếu, nhấn-đôi vào trường, để con trỏ đằng trước ký tự đầu trong trường, sau đó chọn lệnh Sửa > Trường.

Please support us!