Giờ (cố định)

Chèn vào ảnh chiếu thời gian hiện thời theo định dạng trường cố định. Trường thời gian này không phải được cập nhật tự động.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Chèn - Trường - Giờ (cố định)


Để chỉnh sửa một trường đã chèn vào ảnh chiếu, nhấn-đôi vào trường, để con trỏ đằng trước ký tự đầu trong trường, sau đó chọn lệnh Sửa > Trường.

Please support us!