Ngày (thay đổi)

Chèn vào ảnh chiếu ngày tháng hiện thời theo định dạng trường thay đổi. Ngày tháng này được cập nhật tự động khi nào bạn nạp lại tập tin.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Fields - Date (variable)


Để chỉnh sửa một trường đã chèn vào ảnh chiếu, nhấn-đôi vào trường, để con trỏ đằng trước ký tự đầu trong trường, sau đó chọn lệnh Sửa > Trường.

Please support us!