Trường

Liệt kê các trường chung bạn có thể chèn vào ảnh chiếu.

Muốn chỉnh sửa một trường trên ảnh chiếu thì chọn nó rồi sử dụng lệnh Sửa > Trường.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Chèn > Trường


Ngày (cố định)

Chèn vào ảnh chiếu ngày tháng hiện thời theo định dạng trường cố định. Trường ngày tháng này không phải được cập nhật tự động.

Ngày (thay đổi)

Chèn vào ảnh chiếu ngày tháng hiện thời theo định dạng trường thay đổi. Ngày tháng này được cập nhật tự động khi nào bạn nạp lại tập tin.

Giờ (cố định)

Chèn vào ảnh chiếu thời gian hiện thời theo định dạng trường cố định. Trường thời gian này không phải được cập nhật tự động.

Giờ (thay đổi)

Chèn vào ảnh chiếu thời gian hiện thời theo định dạng trường thay đổi. Thời gian này được cập nhật tự động khi nào bạn nạp lại tập tin.

Tác giả

Chèn vào ảnh chiếu hoạt động tên và họ bạn đã nhập vào dữ liệu người dùng của LibreOffice.

Số hiệu trang

Inserts the page number into the current slide or page. If you want to add a page number to every slide, choose View - Master and insert the page number field. To change the number format, choose - Properties - Page tab and then select a format from the list in the Layout Settings area.

Tên tập tin

Chèn tên của tập tin hoạt động. Tên này chỉ xuất hiện một khi bạn lưu tập tin.

Please support us!