Ảnh chiếu tóm tắt

Tạo một ảnh chiếu mới có danh sách chấm điểm chứa tựa đề của mỗi ảnh chiếu đi theo ảnh chiếu đã chọn. Ảnh chiếu tóm tắt thì được chèn vào đằng sau ảnh chiếu cuối cùng.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Chèn - Ảnh chiếu tóm tắt.


Please support us!