Mở rộng ảnh chiếu

Tạo một ảnh chiếu mới từ mọi điểm phác thảo cấp đầu (đúng bên dưới cấp tựa đề) trên ảnh chiếu đã chọn. Chuỗi văn bản của phác thảo trở thành tựa đề của ảnh chiếu mới. Các điểm phác thảo nằm dưới cấp đầu trên ảnh chiếu gốc thì di chuyển lên một cấp trên ảnh chiếu mới.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Chèn - Mở rộng ảnh chiếu.


Chỉ có thể sử dụng chức năng Mở rộng ảnh chiếu nếu phác thảo ảnh chiếu chứa ít nhất một đối tượng tựa đề và một đối tượng phác thảo.

Để trở về ảnh chiếu gốc, chọn lệnh Sửa > Hủy bước.

Please support us!