Nhân đôi ảnh chiếu

Chèn một bản sao của ảnh chiếu hiện thời vào đằng sau ảnh chiếu hiện thời.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Chèn - Nhân đôi ảnh chiếu .


Please support us!