Chèn văn bản

Chèn vào ảnh chiếu hoạt động một đoạn văn bản từ tập tin kiểu ASCII, RTF, hay HTML.

Để truy cập lệnh này...

Choose

Trên thanh công cụ Chèn, nhấn vào

Icon Insert Slide from File


The inserted text uses the default text formatting of the active slide. If you want, you can drag a text box in your slide, and then insert the text. The box automatically extends downwards for longer text passages.

Hiển thị danh sách

Trong danh sách này, chọn đoạn văn bản cần chèn.

Liên kết

Chèn văn bản dạng liên kết. Liên kết được cập nhật tự động khi tập tin nguồn bị thay đổi.

Please support us!