Insert /Objects from File

Cho bạn có khả năng chèn toàn tập tin, hay chỉ một số phần tử riêng của tập tin.

Để truy cập lệnh này...

Choose

Trên thanh công cụ Chèn, nhấn vào

Icon Insert Slide from File


Insert from File dialog

Để chèn phần tử riêng từ tập tin:

  1. Click the plus sign next to the file name and select the elements you want to insert. Hold down to add to or Shift to expand your selection.

  2. Muốn chèn tập tin dạng liên kết thì bật tùy chọn Liên kết.

  3. Nhấn vào nút OK.

  4. Trong hộp thoại nhắc xác nhận, nhấn vào nút để co giãn các phần tử thành kích cỡ sẽ vừa trên ảnh chiếu, hay vào nút Không để bảo tồn kích cỡ gốc của các phần tử.

Liên kết

Chèn một tập tin hay một số phần tử của tập tin, dùng một liên kết được cập nhật tự động khi tập tin nguồn bị sửa đổi.

Xoá các nền không dùng

Trang chủ không dùng thì không được chèn.

Please support us!