Bảng

Chèn một bảng mới vào ảnh chiếu hay trang hiện tại.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Table

Trên thanh công cụ Chèn, nhấn vào

Icon Insert Table

Table


Please support us!