Cột

Thêm một (hoặc nhiều) cột mới vào bên trái của ô hiện tại. Số cột được thêm vào bằng số sột được chọn. Các cột đã có sẽ được dịch sang bên phải.

Để truy cập lệnh này...

Trong bảng chọn theo tình huống của ô, chọn Thêm - Cột


Please support us!