Sửa đường/điểm đính

Đặt vị trí của điểm/đường đính đã chọn, tương ứng so với góc trên bên trái trang.

Để truy cập lệnh này...

Chọn một điểm hay đường kiểu đính, mở trình đơn ngữ cảnh rồi chọn lệnh Sửa điểm/đường đính.


Xoá đường/điểm đính

Xoá điểm đính hay đường đính đã chọn.

Please support us!