Hàng

Thêm một dòng mới vào trên ô hiện tại. Số dòng được thêm vào bằng số dòng được chọn. Dòng đã có được chuyển xuống phía dưới.

Để truy cập lệnh này...

Trong bảng chọn theo tình huống của ô, chọn Thêm - Dòng


Please support us!