Snap Point/Line

Chèn một điểm đính hay đường đính mà bạn có thể sử dụng để sắp hàng nhanh các đối tượng. Điểm đính hay đường đính không xuất hiện trên bản in.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Insert Snap Point/Line (LibreOffice Draw only).

Mở trình đơn ngữ cảnh của thẻ lớp, sau đó chọn lệnh Chèn điểm/đường đính.


tip

Bạn cũng có thể kéo đường đính từ thước đo, sau đó thả nó trên trang. Để xoá đường đính, kéo nó về thước đo.


Vẽ hay di chuyển đối tượng ở gần điểm đính hay đường đính, để đính nó tại chỗ.

Để đặt phạm vi đính, mở tùy thích .

Snap Object Dialog

Vị trí

Đặt vị trí của một điểm đính hay đường đính đã chọn, tương ứng so với góc trên bên trái của trang.

note

Cũng có thể kéo vào vị trí khác một điểm đính hay đường đính.


Trục X

Gõ khoảng cách bạn muốn thấy giữa điểm đính hay đường đính và cạnh bên trái trang.

Trục Y

Gõ khoảng cách bạn muốn thấy giữa điểm đính hay đường đính và cạnh bên trên trang.

Kiểu

Ghi rõ kiểu đối tượng đính bạn muốn chèn.

Điểm

Chèn một điểm đính (chữ thập gạch gạch).

Nằm dọc

Chèn một đường đính theo chiều dọc.

Nằm ngang

Chèn một đường đính theo chiều ngang.

Please support us!