Màu sắc/Mức xám

Hiển thị ảnh chiếu theo màu sắc, mức xám hay đen trắng.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Xem - Màu/Mức xám.


Màu

Shows slides in color.

Mức xám

Shows slides in shades of black and white.

Đen trắng

Shows slides in pure black or white without shading.

Please support us!