Đầu/Chân trang

Adds or changes text in placeholders at the top and the bottom of slides and master slides.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Header and Footer.

Choose Insert - Page number.

Choose Insert - Date and time.


Hộp thoại Đầu/Chân trang chứa những trang thẻ này:

Adding a Header or a Footer to All Slides

Changing and Adding a Master

Header Footer Dialog

Hiển thị trên ảnh chiếu

Ghi rõ các phần tử cần hiển thị trên ảnh chiếu.

Đầu trang

Thêm vào phần bên trên ảnh chiếu chuỗi văn bản bạn gõ vào hộp Văn bản Đầu trang.

Văn bản Đầu trang

Thêm vào phần bên trên ảnh chiếu chuỗi văn bản bạn gõ.

Ngày và Giờ

Thêm vào ảnh chiếu ngày tháng và thời gian.

Cố định

Hiển thị ngày tháng và thời gian bạn gõ vào hộp văn bản.

Thay đổi

Hiển thị ngày tháng và thời gian khi tạo ảnh chiếu. Chọn định dạng ngày tháng trong danh sách.

Ngôn ngữ

Chọn ngôn ngữ của định dạng ngày tháng và thời gian.

Chân trang

Thêm vào phần bên dưới ảnh chiếu chuỗi văn bản bạn gõ vào hộp Văn bản chân trang.

Văn bản Chân trang

Thêm vào phần bên dưới ảnh chiếu chuỗi văn bản bạn gõ.

Số hiệu Ảnh chiếu/Trang

Thêm số thứ tự ảnh chiếu hay số thứ tự trang.

Không hiện ở ảnh chiếu đầu

Không hiển thị trên ảnh chiếu thứ nhất của trình diễn thông tin bạn đã ghi rõ.

Áp dụng cho tất cả

Applies the settings to all the slides in your presentation, including the corresponding master slides.

Áp dụng

Áp dụng thiết lập hiện thời cho các ảnh chiếu đã chọn.

Please support us!