Chiếu ảnh

Starts your slide show.

Để truy cập lệnh này...

Choose Slide Show - Slide Show.

F5

Trên thanh công cụ Chèn, nhấn vào

Slide Show Icon

Chiếu ảnh


Bạn có thể ghi rõ thiết lập để chạy trình diễn trong hộp thoại Chiếu ảnh > Thiết lập Chiếu ảnh.

Specify whether a slide show starts with the current slide or with the first slide on - LibreOffice Impress - General.

Để khởi chạy trình diễn, hãy thực thi một trong các hành động sau:

Please support us!