Trang Ghi chú

Chuyển đổi sang ô xem trang ghi chú, trong đó bạn có thể thêm ghi chú vào ảnh chiếu. Ghi chú không phải được hiển thị cho khán giả khi bạn chạy trình diễn.

Để truy cập lệnh này...

Choose View - Notes.


Please support us!