Sắp xếp Ảnh chiếu

Displays miniature versions of the slides so they can easily be rearranged.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Xem - Sắp xếp ảnh chiếu.


Thay đổi Thứ tự Ảnh chiếu

Dùng Phím Tắt trong LibreOffice Impress

Please support us!