Gạch nối từ

Các lệnh thường dùng đối với ảnh chiếu.

Để truy cập lệnh này...

Choose View - Toolbars - Presentation.


Slide

Inserts a slide after the currently selected slide.

Bố trí Ảnh chiếu

Opens a submenu with slide layouts.

Change Slide Master

Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current slide. Any objects in the slide design are inserted behind objects in the current slide.

Nhân đôi ảnh chiếu

Chèn một bản sao của ảnh chiếu hiện thời vào đằng sau ảnh chiếu hiện thời.

Mở rộng ảnh chiếu

Tạo một ảnh chiếu mới từ mọi điểm phác thảo cấp đầu (đúng bên dưới cấp tựa đề) trên ảnh chiếu đã chọn. Chuỗi văn bản của phác thảo trở thành tựa đề của ảnh chiếu mới. Các điểm phác thảo nằm dưới cấp đầu trên ảnh chiếu gốc thì di chuyển lên một cấp trên ảnh chiếu mới.

Chiếu ảnh

Starts your slide show.

Please support us!