Thước

Hiển thị hay ẩn thước đo ở cạnh bên trên và bên trái vùng làm việc.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Xem - Thước.


Bạn có thể sử dụng thướcđo để định vị đối tượng trong vùng làm việc, để đặt khoảng thụt lề đoạn văn, hoặc để kéo nét dẫn vào trang.

Please support us!