Sửa trường

Chỉnh sửa các thuộc tính của một trường đã chèn. Để chỉnh sửa trường đã chèn, nhấn-đôi vào nó.

Để truy cập lệnh này...

Choose Edit - Fields.


Kiểu trường

Đặt kiểu trường.

Cố định

Hiển thị nội dung của trường khi trường đã được chèn (nội dung không thay đổi).

Thay đổi

Hiển thị giá trị hiện thời của trường (nội dung thay đổi).

Ngôn ngữ

Chọn ngôn ngữ cho trường.

Định dạng

Chọn định dạng hiển thị cho trường.

Please support us!