Mờ đi chéo

Tạo các hình rồi phân phối chúng theo khoảng tăng dần đều giữa hai đối tượng vẽ.

LibreOffice vẽ một dãy các hình trung cấp giữa hai đối tượng đã chọn, sau đó nhóm lại kết quả.

Để truy cập lệnh này...

Choose Shape - Cross-fading (LibreOffice Draw only).


Thiết lập

Đặt các tùy chọn về chức năng mờ đi chéo.

Bước

Gõ số hình bạn muốn nằm giữa hai đối tượng đã chọn.

Thuộc tính mờ đi chéo

Áp dụng chức năng mờ đi chéo vào các thuộc tính đường và tô đầy của đối tượng đã chọn. Chẳng hạn, nếu hai đối tượng đã chọn được tô đầy bằng màu khác nhau, cũng chuyển tiếp màu ở giữa.

Cùng hướng

Chuyển tiếp mịn giữa hai đối tượng đã chọn.

Please support us!