Xoá lớp

Xoá lớp hoạt động.

Để truy cập lệnh này...

Mở trình đơn ngữ cảnh của một lớp đã chèn, rồi chọn Xóa lớp


Please support us!