Xoá ảnh chiếu

Xoá ảnh chiếu hay trang hiện thời.

Để truy cập lệnh này...

Choose Slide - Delete Slide.


Trong bảng chọn theo tình huống của ảnh chiếu hay trang, bạn thấy một số lệnh, gồm có:

Đổi tên của đã chọn.

Please support us!