Duplicate

Tạo một hay nhiều bản sao của đối tượng đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Sửa - Nhân đôi.

Shift+F3


Duplicate dialog

Nhân đôi đối tượng

Số bản sao

Gõ số bản sao bạn muốn tạo.

Giá trị từ vùng chọn

Icon Values

giá trị của chiều rộng và chiều cao của đối tượng được chọn trong các mục trục Xtrục Y tương ứng cũng nhu màu tô của đối tượng trong hộp Bắt đầu. Góc quay của đối tượng được chọn chưa được nhập.

Định vị

Đặt vị trí và độ xoay của một đối tượng được nhân đôi so với đối tượng đã chọn.

Trục X

Enter the horizontal distance between the centers of the selected object and the duplicate object. Positive values shift the duplicate object to the right and negative values shift the duplicate object to the left.

Trục Y

Gõ khoảng cách theo chiều dọc giữa tâm trung của đối tượng đã chọn và đối tượng trùng. Giá trị dương sẽ dời đối tượng trùng xuống, còn giá trị âm sẽ dịch nó lên.

Góc

Enter the angle (0 to 359 degrees) by which you want to rotate the duplicate object. Positive values rotate the duplicate object in a clockwise direction and negative values in a counterclockwise direction.

Đổi kích cỡ

Đặt kích cỡ của đối tượng được sao thêm.

Bề rộng

Gõ số lượng theo đó bạn muốn tăng hay giảm bề rộng của đối tượng được sao thêm.

Bề cao

Gõ số lượng theo đó bạn muốn tăng hay giảm bề cao của đối tượng được sao thêm.

Màu

Đặt màu cho đối tượng đã chọn và đối tượng được sao thêm. Nếu bạn tạo nhiều bản sao, màu này xác định điểm bắt đầu và điểm kết thúc của dải màu.

Đầu

Chọn một màu cho đối tượng đã chọn.

Cuối

Chọn một màu cho đối tượng trùng. Nếu bạn tạo nhiều bản sao, màu này được áp dụng cho bản sao cuối cùng.

Chuẩn

Resets the values visible in the dialog back to the default installation values.

warning

Không hiển thị yêu cầu xác nhận trước khi nạp lại các giá trị mặc định.


Please support us!