Nền

Xác định nền cho mỗi trang, hoặc cho mọi trang trong tập tin hiện thời.

Để truy cập lệnh này...

Choose Slide - Slide Properties and then click the Background tab


Các tùy chọn về hộp thoại này được diễn tả ở đây.

Please support us!