Export

Xuất khẩu trình chiếu hay bản vẽ của bạn, cũng đặt các tùy chọn xuất khẩu.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Export.


Những định dạng dưới đây cung cấp các tùy chọn xuất khẩu bổ sung sau khi nhắp vào nút Lưu:

c, SVM/WMF/PICT/MET, BMP, GIF, EPS, PNG, PBM, PPM, PGM.

Please support us!