Export

Xuất khẩu trình chiếu hay bản vẽ của bạn, cũng đặt các tùy chọn xuất khẩu.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Tập tin > Xuất


Những định dạng dưới đây cung cấp các tùy chọn xuất khẩu bổ sung sau khi nhắp vào nút Lưu:

HTML Document, JPEG, SVM/WMF/PICT/MET, BMP, GIF, EPS, PNG, PBM, PPM, PGM.

Chọn định dạng tập tin « Tài liệu HTML » thì Trợ lý Xuất HTML xuất hiện. Trợ lý này hướng dẫn bạn qua tiến trình xuất khẩu, cũng có tùy chọn lưu các ảnh của trình diễn theo định dạng GIF hay JPEG.

Please support us!