Shape Menu

Choose Shape - Convert (LibreOffice Draw only).

Mở trình đơn ngữ cảnh của đối tượng, sau đó chọn lệnh Chuyển đổi.

Choose Shape - Convert - To Curve (LibreOffice Draw only)

Mở trình đơn ngữ cảnh của đối tượng, và chọn lệnh Chuyển đổi - Sang đường cong.

Choose Shape - Convert - To Polygon (LibreOffice Draw only)

Mở trình đơn ngữ cảnh của đối tượng, sau đó chọn lệnh Chuyển đổi - Sang hình đa giác.

Choose Shape - Convert - To 3D (LibreOffice Draw only)

Mở trình đơn ngữ cảnh của đối tượng, sau đó chọn lệnh Chuyển đổi - Sang 3D.

Choose Shape - Convert - To 3D Rotation Object (LibreOffice Draw only)

Mở trình đơn ngữ cảnh của đối tượng, sau đó chọn lệnh Chuyển đổi - Sang đối tượng xoay 3D.

Choose Shape - Convert - To Bitmap (LibreOffice Draw only)

Mở trình đơn ngữ cảnh của đối tượng, sau đó chọn lệnh Chuyển đổi - Sang ảnh bitmap.

Choose Shape - Convert - To Metafile (LibreOffice Draw only)

Mở trình đơn ngữ cảnh của đối tượng, và chọn lệnh Chuyển đổi - Sang siêu tập tin.

Choose Shape - Convert - To Contour (LibreOffice Draw only)

Mở trình đơn ngữ cảnh của đối tượng, sau đó chọn lệnh Chuyển đổi - Sang đường viền.

From the menu bar:

Choose Shape - Arrange - In Front of Object

From the context menu:

Choose Arrange - In Front of Object

From the tabbed interface:

Choose Home - Arrange - In Front of Object.

From toolbars:

Icon In Front of Object

Đằng trước đối tượng

From the menu bar:

Choose Shape - Arrange - Behind Object

From the context menu:

Choose Arrange - Behind Object

From the tabbed interface:

Choose Home - Arrange - Behind Object.

From toolbars:

Icon Behind Object

Đằng sau đối tượng

Choose Shape - Arrange - Reverse (LibreOffice Draw only)

Mở trình đơn ngữ cảnh của đối tượng, sau đó chọn lệnh Sắp đặt > Ngược lại.

On the Drawing bar, open the Arrange toolbar and click:

Icon Reverse

Ngược lại

Choose Shape - Combine (LibreOffice Draw only)

Chọn hai hay nhiều đối tượng, mở trình đơn ngữ cảnh, và chọn lệnhKết hợp.

Choose Shape - Split (LibreOffice Draw only)

Chọn một đối tượng đã kết hợp, mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn lệnhXẻ.

Choose Shape - Connect (LibreOffice Draw only)

Chọn hai hai một vài những đường, mở trình đơn ngữ cảnh, và chọn lệnhKết nối.

Choose Shape - Break (LibreOffice Draw only)

Chọn một đường đã được tạo bằng cách kết nối hai hay nhiều đường, mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn lệnh Ngắt.

Choose Shape (LibreOffice Draw only)

Chọn hai hayi một vài đối tượng, mở trình đơn ngữ cảnh, và chọn lệnhHình.

Choose Shape - Merge (LibreOffice Draw only)

Chọn hai hai một vài những đối tượng, mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn lệnhHình - Trộn.

Choose Shape - Subtract (LibreOffice Draw only)

Chọn hai hai một vài những đối tượng, mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn lệnhHình - Trừ.

Choose Shape - Intersect (LibreOffice Draw only)

Chọn hai hai một vài những đối tượng, mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn lệnhHình - Giao nhau.

Please support us!