Trình đơn Chiếu ảnh

Choose View - Slide Transition.

Choose Insert - Animated Image.

Choose Slide Show - Custom Animation.

Trên thanh công cụ Vẽ, nhấn

Icon Custom Animation

Hoạt họa riêng

Choose Slide Show - Slide Show Settings.

Choose Slide Show - Custom Slide Show.

Please support us!