Trình đơn Chiếu ảnh

Choose View - Slide Transition

Chọn lệnh Chèn > Ảnh hoạt họa.

Chọn lệnh Chiếu ảnh - Hoạt họa riêng.

Trên thanh công cụ Vẽ, nhấn

Biểu tượng

Hoạt họa riêng

Chọn lệnh Chiếu ảnh - Thiết lập Chiếu ảnh.

Chọn lệnh Chiếu ảnh - Chiếu ảnh riêng.

Please support us!