Trình đơn Công cụ

Chọn lệnh Công cụ - Ngôn ngữ - Gạch nối từ

Chọn lệnh Chiếu ảnh - Chiếu ảnh riêng, và nhấn vào nút Mới.

Please support us!