Trình đơn Công cụ

Choose Tools - Language - Hyphenation.

Chọn lệnh Chiếu ảnh - Chiếu ảnh riêng, và nhấn vào nút Mới.

From the menu bar:

Choose Tools - Presentation Minimizer.

From the tabbed interface:

Choose Slide Show - Minimize Presentation.

On the Slide Show menu of the Slide Show tab, choose Minimize Presentation.

From toolbars:

Icon Presentation Minimizer

Presentation Minimizer

Please support us!