Trình đơn Định dạng

Trong trình đơn ngữ cảnh của đường chiều, chọn lệnh Các chiều.

Trên thanh công cụ Đường và Mũi tên , nhấn vào biểu tượng Đường chiều.

Trong tài liệu vẽ Draw, nhấn-phải vào thẻ lớp, sau đó chọn lệnh Sửa lớp.

Chọn lệnh Định dạng - Lớp (chỉ LibreOffice Draw).

Choose Format - Interaction

On the Standard toolbar, click

Icon Interaction

Interaction

Please support us!