Trình đơn Định dạng

Trong trình đơn ngữ cảnh của đường chiều, chọn lệnh Các chiều.

Trên thanh công cụ Đường và Mũi tên , nhấn vào biểu tượng Đường chiều.

Select the layer and choose Format - Layer.

Open context menu of the layer tab - choose Modify Layer.

Choose Format - Interaction.

On the Standard toolbar, click

Icon Interaction

Interaction

Please support us!