Trình đơn Chèn

Chọn lệnh Chèn - Nhân đôi ảnh chiếu .

Chọn lệnh Chèn - Mở rộng ảnh chiếu.

Chọn lệnh Chèn - Ảnh chiếu tóm tắt.

Choose Insert - Insert Snap Point/Line (LibreOffice Draw only).

Mở trình đơn ngữ cảnh của thẻ lớp, sau đó chọn lệnh Chèn điểm/đường đính.

Chọn một điểm hay đường kiểu đính, mở trình đơn ngữ cảnh rồi chọn lệnh Sửa điểm/đường đính.

Choose Insert - Table

Trên thanh công cụ Chèn, nhấn vào

Icon Insert Table

Table

Choose

Trên thanh công cụ Chèn, nhấn vào

Icon Insert Slide from File

Chọn lệnh Chèn > Trường.

Chọn lệnh Chèn > Trường > Ngày (cố định).

Choose Insert - Fields - Date (variable)

Chọn lệnh Chèn - Trường - Giờ (cố định).

Chọn lệnh Chèn > Trường > Giờ (thay đổi).

Chọn lệnh Chèn > Trường >-Tên tập tin.

Chọn lệnh Chèn > Trường > Tác giả.

Chọn lệnh Chèn > Trường >-Tên tập tin.

Please support us!