Trình đơn Xem

Chọn lệnh Xem - Thước.

Chọn lệnh Xem - Thanh công cụ - Tùy chọn.

Chọn lệnh Xem - Thanh công cụ - Trình chiếu.

Chọn lệnh Xem - Màu/Mức xám.

Chọn lệnh Xem - Chuẩn.

Chọn lệnh Xem - Phác thảo.

Chọn lệnh Xem - Sắp xếp ảnh chiếu.

Chọn lệnh Xem - Chuẩn.

Choose View - Master Handout

Chọn lệnh Xem - Chiếu ảnh.

F5

Trên thanh công cụ Chèn, nhấn vào

Slide Show Icon

Chiếu ảnh

Chọn lệnh Xem - Chuẩn.

Choose View - Master Slide

Choose View - Master Slide

Choose View - Master Notes

Choose Slide - Master Elements

Chọn lệnh Xem - Đầu/Chân trang.

Chọn lệnh Chèn - Số hiệu trang.

Chọn lệnh Chền > Ngày và giờ.

Chọn lệnh Xem > Chuẩn.

Choose View - Master Slide

Chọn lệnh Xem - Trang ghi chú.

Please support us!