Trình đơn Sửa

Choose Sửa - Nhân đôi.

Shift+F3

Choose Shape - Cross-fading (LibreOffice Draw only)

Chọn lệnh Sửa > Xoá ảnh chiếu.

Mở trình đơn ngữ cảnh của một lớp đã chèn, rồi chọn Xóa lớp

Chọn lệnh Sửa - Trường.

Click the Show Gluepoint Functions icon on the Drawing Bar

Please support us!