Trình đơn Sửa

Choose Sửa - Nhân đôi.

Shift+F3

Chọn lệnh Sửa > Mờ đi chéo (chỉ LibreOffice Draw).

Chọn lệnh Sửa > Xoá ảnh chiếu.

Mở trình đơn ngữ cảnh của một lớp đã chèn, rồi chọn Xóa lớp

Chọn lệnh Sửa - Trường.

Nhấn vào biểu tượng Điểm nối trên Thanh Vẽ.

Please support us!