Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Text.


Đậm

Chuyển đổi đoạn văn đã chọn sang chữ in đậm. Nếu con trỏ nằm bên trong từ, toàn từ trở thành đậm. Nếu vùng chọn hay từ đã chữ đậm, hành động đây gỡ bỏ định dạng in đậm.

Nghiêng

Chuyển đổi đoạn văn đã chọn sang chữ in nghiêng. Nếu con trỏ nằm bên trong từ, toàn từ trở thành nghiêng. Nếu vùng chọn hay từ đã chữ nghiêng, hành động đây gỡ bỏ định dạng in nghiêng.

Single Underline

Underlines the selected text with a single line.

Double Underline

Underlines the selected text with two lines.

Gạch đè

Vẽ đường qua chuỗi đã chọn, hoặc nếu con trỏ bên trong từ, qua toàn từ.

Overline

Overlines or removes overlining from the selected text. If the cursor is not in a word, the new text that you enter is overlined.

Chỉ số Trên

Giảm kích cỡ phông của chuỗi đã chọn, và nâng chuỗi lên trên đường cơ bản.

Chỉ số Dưới

Giảm kích cỡ phông của chuỗi đã chọn, và hạ thấp chuỗi xuống dưới đường cơ bản.

Shadow

Adds a shadow that casts below and to the right of the selected characters.

Outline

Displays the outline of the selected characters. This effect does not work with every font.

UPPERCASE

Changes the selected lowercase characters to uppercase characters.

lowercase

Changes the selected uppercase characters to lower characters.

Cycle Case

Cycles the case of the selected characters between Title Case, Sentence case, UPPERCASE and lowercase.

Sentence case

Changes the first letter of the selected characters to an uppercase character.

Capitalize Every Word

Changes the first character of each selected word to an uppercase character.

tOGGLE cASE

Toggles case of all selected characters.

Hỗ trợ Ngôn ngữ Châu Á

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Half-width

Changes the selected Asian characters to half-width characters.

Full Width

Changes the selected Asian characters to full-width characters.

Hiragana

Changes the selected Asian characters to Hiragana characters.

Katakana

Changes the selected Asian characters to Katakana characters.

Please support us!