Xem chứng nhận

Hộp thoại Xem chứng nhận sẽ mở khi bạn nhấn vào cái nút Xem chứng nhận trên trang thẻ Nguồn đáng tin của hộp thoại Bảo mật Vĩ lệnh.

Hộp thoại có các trang thẻ này:

Chung

Chi tiết

Đường dẫn Chứng nhận

Please support us!