Thử thiết lập tài khoản

When you enter settings on the - LibreOffice Writer - Mail Merge Email tab page, you can click the Test Settings button to test your settings.

(Hộp liệt kê kết quả)

In the top list box you will see the results of the test session.

Lỗi

Trong hộp liệt kê Lỗi bạn có thể đọc lời giải thích về lỗi nào đã xảy ra trong khi kiểm tra thiết lập.

Dừng

Nhấn vào cái nút Dừng để tự dừng chạy một phiên chạy kiểm tra.

Please support us!