Xác thực máy phục vụ

On the - LibreOffice Writer - Mail Merge Email tab page, click the Server Authentication button to specify the server security settings.

Máy phục vụ gửi thư (SMTP) yêu cầu xác thực

Enables the authentication that is required to send email by SMTP.

Máy phục vụ gửi thư (SMTP) yêu cầu xác thực riêng

Bật tùy chọn này nếu máy phục vụ SMTP của nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn cần thiết bạn nhập tên người dùng và mật khẩu để xác thực.

Tên người dùng

Gõ tên người dùng cho máy phục vụ SMTP.

Mật khẩu

Gõ mật khẩu tương ứng với tên người dùng đó.

Máy phục vụ gửi thư dùng cùng thiết lập xác thực với máy phục vụ nhận thư.

Select if you are required to first read your email before you can send email. This method is also called "SMTP after POP3".

Tên máy phục vụ

Gõ tên máy phục vụ của máy phục vụ kiểu POP3 hay IMAP của bạn.

Cổng

Gõ số hiệu cổng trên máy phục vụ POP3 hay IMAP.

POP3

Ghi rõ rằng máy phục vụ nhận thư có sử dụng giao thức POP3.

IMAP

Ghi rõ rằng máy phục vụ nhận thư có sử dụng giao thức IMAP.

Tên người dùng

Gõ tên người dùng cho máy phục vụ IMAP.

Mật khẩu

Gõ mật khẩu.

Please support us!