Trộn thư điện tử

Specifies the user information and server settings for when you send form letters as e-mail messages.

Để truy cập lệnh này...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Mail Merge E-mail.


Thông tin người dùng

Gõ thông tin người dùng cần dùng khi bạn gửi thư điện tử.

Tên của bạn

Gõ họ tên của bạn.

Địa chỉ thư

Gõ địa chỉ thư điện tử của bạn, để nhận thư trả lời.

Gửi trả lời đến địa chỉ thư khác

Đặt địa chỉ thư bạn gõ vào hộp văn bản địa chỉ « Trả lời » là địa chỉ thư điện tử trả lời.

Địa chỉ trả lời

Gõ địa chỉ thư điện tử cần dùng để nhận thư trả lời.

Thiết lập máy phục vụ gửi thư (SMTP)

Ghi rõ thiết lập máy phục vụ cho các thư điện tử gửi đi.

Tên máy phục vụ

Gõ tên máy phục vụ SMTP.

Cổng

Gõ số hiệu cổng SMTP.

Dùng kết nối bảo mật

Khi sẵn sàng, dùng kết nối bảo mật (giao thức SSL) để gửi thư điện tử.

Xác thực máy phục vụ

Mở hộp thoại Xác thực máy phục vụ trong đó bạn có thể ghi rõ thiết lập xác thực máy phục vụ cho thư điện tử bảo mật.

Thử thiết lập

Mở hộp thoại Thử thiết lập tài khoản để kiểm tra thiết lập hiện thời.

Please support us!