Nguồn đáng tin

Ghi rõ thiết lập bảo mật vĩ lệnh cho các chứng nhận đáng tin và vị trí tập tin đáng tin.

Chứng nhận đáng tin

Liệt kê các chứng nhận đáng tin.

Xem

Mở hộp thoại Xem chứng nhận cho chứng nhận đã chọn.

Bỏ

Gỡ bỏ chứng nhận đã chọn khỏi danh sách các chứng nhận đáng tin.

Vị trí tập tin đáng tin

Vĩ lệnh tài liệu chỉ được thực hiện nếu nó đã được mở từ một của những vị trí theo đây.

Thêm

Mở hộp thoại lựa chọn thư mục. Hãy chọn một thư mục từ đó vĩ lệnh có quyền chạy.

Bỏ

Gỡ bỏ thư mục đã chọn khỏi danh sách các vị trí tập tin đáng tin.

Please support us!