Mức bảo mật

Hãy lựa chọn mức bảo mật vĩ lệnh trong một của bốn tùy chọn khác nhau tùy theo mức bảo mật. Vĩ lệnh được phép chạy ở mức bảo mật cao hơn thì cũng có quyền chạy ở mọi mức bên dưới.

Rất cao

Chỉ cấp quyển chạy cho vĩ lệnh từ vị trí tập tin đáng tin. Mọi vĩ lệnh khác, bất chấp có chữ ký, bị tắt.

Có thể đặt vị trí tập tin đáng tin trên thẻ trang Nguồn đáng tin. Bất cứ vĩ lệnh từ vị trí đáng tin thì có quyền chạy.

Cao

Only macros from trusted sources and signed macros (from any source) are allowed to run. Macros that are neither from a trusted source nor signed are disabled.

Có thể đặt vị trí tập tin đáng tin trên thẻ trang Nguồn đáng tin. Chỉ vĩ lệnh đã ký từ nguồn đáng tin có quyền chạy. Hơn nữa, bất cứ vĩ lệnh nào từ vị trí tập tin đáng tin có quyền chạy.

Vừa

Yêu cầu xác nhận trước khi thực hiện vĩ lệnh từ nguồn lạ.

Có thể đặt vị trí tập tin đáng tin trên thẻ trang Nguồn đáng tin. Vĩ lệnh đã ký từ nguồn đáng tin có quyền chạy. Hơn nữa, bất cứ vĩ lệnh nào từ vị trí tập tin đáng tin có quyền chạy. Các vĩ lệnh khác cần thiết bạn xác nhận.

Thấp (không khuyến khích)

Mọi vĩ lệnh sẽ được thực hiện, không cần xác nhận. Bật tùy chọn này chỉ nếu bạn chắc chắn biết rằng mọi tài liệu bạn mở là an toàn.

Người khác có thể thiết kế vĩ lệnh để tự động khởi chạy và làm hành động có thể làm hỏng nặng hệ thống của bạn (v.d. xoá tập tin, thay đổi tên của tập tin, cung cấp cho người lạ thông tin riêng của bạn). Rất khuyên bạn không hiệu lực tùy chọn này nếu bạn mở tài liệu được người khác tạo.

Please support us!