Tham số khởi chạy Java

Bạn có thể sử dụng hộp thoại này để nhập các tham số khởi chạy tùy chọn cho môi trường tức thời Java (JRE). Thiết lập bạn ghi rõ trong hộp thoại này có tác động bất cứ JRE nào bạn khởi chạy.

Để truy cập lệnh này...

Choose - LibreOffice - Advanced.


Tham số Khởi chạy Java

Gõ một tham số khởi chạy Java theo dạng trên dòng lệnh. Nhấn vào cái nút Gán để thêm tham số vào danh sách các tham số khởi chạy sẵn sàng.

Biểu tượng Ghi chú

Không gõ tên đường dẫn chứa ký tự thoát hay dấu trích dẫn.


Thí dụ, để chỉ thuộc tính hệ thống « myprop » tới một thư mục nào đó, gõ tham số này:

-Dmyprop=c:\program files\java

Để hiệu lực khả năng gỡ lỗi trong JRE, gõ các tham số này:

-Xdebug

-Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y,address=8000

Biểu tượng Ghi chú

Các thay đổi này có tác động một khi bạn khởi chạy lại LibreOffice.


Tham số khởi chạy đã gán

Liệt kê các tham số khởi chạy JRE đã gán. Để gỡ bỏ một tham số khởi chạy nào đó, lựa chọn nó, sau đó nhấn vào cái nút Bỏ.

Add

Thêm vào danh sách tham số khởi chạy JRE hiện thời.

Edit

Opens a dialog where the selected JRE start parameter can be edited.

Bỏ

Xoá tham số khởi chạy JRE đã chọn.

Please support us!