Đường dẫn hạng

Bạn có thể sử dụng hộp thoại này để thêm vào đường dẫn hạng Java các thư mục và kho nén. Những đường dẫn này có tác động bất cứ JRE nào bạn khởi chạy.

Để truy cập lệnh này...

Choose - LibreOffice - Advanced.


Thư mục và khó nén đã gán

Ghi rõ vị trí của hạng Java hay thư viện hạng Java. Đường dẫn hạng mới có tác động một khi bạn khởi chạy lại LibreOffice.

Biểu tượng Cảnh báo

Các hạng Java được truy cập qua đường dẫn hạng thì không được kiểm tra vì bảo mật.


Thêm kho nén

Hãy lựa chọn một kho nén theo định dạng « .jar » hay « .zip » rồi thêm tập tin vào đường dẫn hạng.

Thêm thư mục

Hãy lựa chọn một thư mục rồi thêm tập tin vào đường dẫn hạng.

Bỏ

Hãy lựa chọn một kho nén hay thư mục trong danh sách, sau đó bấm cái nút Bỏ để gỡ bỏ đối tượng khõi đường dẫn hạng.

Please support us!