Java

Specifies the support options for Java applications in LibreOffice, including which Java Runtime Environment (JRE) to use. It also specifies whether to use experimental (unstable) features such as macro recording and access expert configuration.

Để truy cập lệnh này...

Choose - LibreOffice - Advanced.


Options Advanced Dialog Image

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Tùy chọn Java

note

The current list of LibreOffice modules and resources that depends on Java is available in the wiki.


Dùng môi trường tức thời Java

Cho bạn có khả năng chạy trong LibreOffice các ứng dụng và tiểu dụng kiểu Java. Khi một ứng dụng hay tiểu dụng kiểu Java thử truy cập đến ổ đĩa của bạn, chương trình sẽ nhắc bạn.

Môi trường tức thời Java (JRE) đã cài đặt:

Hãy chọn JRE cần dùng. Trên một số hệ thống nào đó, bạn cần phải đợi một phút đến khi danh sách được điền vào, và/hoặc cần phải khởi chạy lại LibreOffice để sử dụng thiết lập đã thay đổi. Đường dẫn đến JRE được hiển thị bên dưới hộp liệt kê.

You can override the default JRE of the operating system with one of the following alternatives:

Thêm

Thêm một đường dẫn đến thư mục gốc của một JRE trên máy tính của bạn. Đường dẫn được đặt trong hộp thoại theo đây.

Tham số

Mở hộp thoại Tham số Khởi chạy Java.

Đường dẫn hạng

Mở hộp thoại Đường dẫn hạng.

Optional Features

Enable experimental features

Enables features that are not yet complete or may contain known bugs. The list of these features is different version by version, or even it can be empty.

Enable macro recording

Enables macro recording. The Tools - Macros - Record Macro menu item is available.

Expert Configuration

Opens the Expert Configuration dialog for advanced settings and configuration of LibreOffice.

Please support us!